37 B. Gnocchi al Gorgonzola

Kartoffelteignudeln mit Gorgonzola-Sahnesauce